ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 ธันวาคม 2557

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญประเพณี “วันขึ้นปีใหม่” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 1 มกราคม 2558 เชิญร่วม “ปฏิบัติธรรมนำชีวิต..ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” และ “สวดมนต์ข้ามปี..ทำความดีข้ามวัน” ตลอดทั้งเชิญร่วม “ทอดผ้าป่าสามัคคีทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ (951) 360-3795, 360-3495

และขอเชิญสาธุชนร่วมงาน “ฉลองสมโภชรัตนอุโบสถศาลาและประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยวิสามัญครั้งที่ 40/2559” ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2559 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา และเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างต้น


ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยแล้วสำหรับงานถวายการต้อนรับ และมุทิตาสักการะหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามว่า พระเทพมงคลวิเทศ พิเนตศาสนกิจ พิพิธธรรมธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไทยลอสแองเจลิส คณะสงฆ์วัดไทยฯ คณะกรรมการอำนวยการและบริหารวัดไทยฯ และอุบาสกอุบาสิกา พร้อมใจกันจัดถวาย เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เริ่มพิธีเวลา 15.00 น. ท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ เป็น ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมีพระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ ทั่วแอล.เอ. ทั้งพระสงฆ์สมณศักดิ์และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ จำนวน 50 รูป เข้าร่วมพิธีถวายสักการะหลวงพ่อใหญ่อย่างพร้อมเพรียง

ในส่วนของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ต่างก็เข้าร่วมพิธีอย่างหนาแน่นจนพื้นที่บนอุโบสถศาลาคับแคบไปถนัด ทยอยกันเข้าถวาย มุทิตาสักการะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย จนเลยเวลาในพิธีที่กำหนดไว้ แต่ก็ถือว่าเป็นมงคลโอกาสอันสำคัญที่หลวงพ่อใหญ่ได้ เลื่อนสมณศักดิ์ เนื่องเพราะหลวงพ่อใหญ่ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นรายเมื่อปีพุทธศักราช 2539 กาลเวลาล่วงเลย มาเกือบ 20 ปี หลวงพ่อใหญ่จึงได้เลื่อนอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวัดไทยฯ หลวงพ่อใหญ่เป็นพระเถระองค์แรกของวัดไทยฯ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา จึงเป็นความปลื้มปิติของญาติโยมทั่วหน้า แม้จะเกินเวลาไป บ้างก็เพื่อวาระอันสำคัญและมีความหมายที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

และเนื่องจากการที่หลวงพ่อใหญ่ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นเทพนี้ หลวงพ่อใหญ่มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป หรือกล่าวโดยทั่วไปหลวงพ่อใหญ่มีสิทธิ์ตั้งพระสงฆ์เป็น “พระครูฐานานุกรม” ได้ 5 รูป ตามคำประกาศที่ปรากฎในตราตั้ง สัญญาบัตร คือ พระครูปลัด พระครูวินัยธร พระครูสังฆ์รักษ์ พระครูสมุห์ และ พระครูใบฎีกา ในโอกาสอันเป็นมงคลดังกล่าว หลวงพ่อใหญ่จึงตั้งให้ พระไชยา ปริปุณโณ พระรับใช้ใกล้ชิดเป็น พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์สุชาติ ปัญญาวัฑฒโน พระเจ้าหน้า ที่ฝ่ายศาสนพิธีบนอุโบถศาลา เป็นพระครูวินัยธร พระเยือนศรัณย์ จันทโชโต รองครูใหญ่ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย เป็นพระครูสังฆรักษ์ พระอำพร จารุโภ รองเลขานุการวัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของวัด เป็นพระครูสมุห์ และ พระสันติภาพ สันติกโร พระเจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ประดับตกแต่งสถานที่ เป็นพระครูใบฎีกา โดยใช้เป็นคำนำหน้าชื่อ เช่น พระครูปลัดไชยา ปริปุณโณ พระครูวินัยธรสุชาติ ปัญญาวัฑฒโน เป็นต้น

แจ้งจากฝ่ายบัญชีวัดไทยฯ ในงานพิธีถวายการต้อนรับและมุทิตาสักการะหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ ครั้งนี้ มีพระสงฆ์และ ญาติโยมผู้ศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยและชุดป้านน้ำชาเซรามิกอย่างสวยงาม และบริจาคเป็นเจ้าภาพส่วนอื่นๆ ในงาน เช่น อาภรณ์ พัวทัศนานนท์ และคณะร้านก๋วยเตี๋ยววัดไทยฯ บริจาคเป็นเจ้าภาพดอกไม้ประดับในงานเป็นจำนวนเงิน 500 เหรียญ เป็นต้น รวบรวมเป็นรายรับในงานทั้งสิ้น 12,796.00 เหรียญ ส่วนรายจ่ายทั้งในงานจำนวน 10,558.19 เหรียญ เหลือเงินเข้าวัด เป็นจำนวน 2,235.81 เหรียญ

ในการนี้ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ได้มอบเงินที่พระสงฆ์วัดต่างๆ และญาติโยมถวายเป็นมุทิตาสักการะใน งานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,291.00 เหรียญเป็นรายได้เข้าวัดทั้งหมดคณะสงฆ์วัดไทยฯ มีฉันทมติให้ถวายคืนหลวงพ่อใหญ่ครึ่งหนึ่ง คือ 2,645 เหรียญ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่หลวงพ่อใหญ่เห็นสมควร จึงแจ้งมาเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อ อาภรณ์ พัวทัศนานนท์ และน้องๆ ที่ได้สูญเสียมารดา คุณแม่กุหลาบ ลี้เจริญ ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนด้วยอายุ 92 ปี คุณแม่กุหลาบเกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2465 ที่ จังหวัดนครปฐม จากไปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เจ้าภาพมีกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศตามประเพณี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง วัดไทยแอล.เอ. โดยมูลนิธิวัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพสวดคืนแรก และวัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพอาหารว่างทั้ง 3 คืน ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม นี้ เวลา 17.50 น. หรือ 5 โมงเย็นครึ่งเป็นต้นไป โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ โดยชมรมผู้ปกครองนักเรียน จัดงานฤดูหนาวประจำปีปิดภาคเรียนแรก ภายใต้ชื่องานว่า “เหมันต์หรรษา เฮฮา 4 ภาค” หารายได้ซ่อมเพดานอาคารเรียน และ กิจกรรมอื่นๆ เชิญร่วมแต่งชุดประจำภาคและประกวดชุดแต่งกายเด่นชิงสายสะพายและถ้วยรางวัลต่างๆ พร้อมทั้งร่วมรุ้นชิงรางวัล ไอแพดแอร์ บัตรทัวร์ลาสเวกัส และซานฟราน 3 วัน 2 คืน จำนวน 3 ท่าน และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล พร้อมทั้งพบกับการแสดงร้อง เล่น เต้น รำ และร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค บัตรราคา 15 เหรียญ ซื้อได้ที่หน้างาน โปรดช่วยกันสนับสนุน