ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 พฤษภาคม 2559

งานราตรีการกุศล “ธารน้ำใจช่วยชุมชน” ครั้งที่ 5 โดยกลุ่มผู้ใหญ่ใจดี สมชาย ไทยทัน ประธานมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐ อเมริกา ปิยพัชรี-เชนวริทธิ์ ศิลปี ดวงพร “ลักกี้” มหาราช และผองเพื่อนร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่าน มา ณ โรงแรม ลินคอล์น พลาซ่า หารายได้เป็นทุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 18 ของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภายใต้แนวคิด “เบิ่งอิสาน” เป็นกำลังใจให้เด็กๆ สายเลือดไทยที่เกิดและเติบ โตในสหรัฐอเมริกา ได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวัฒนธรรมประเพณีไทย ปลุกจิตสำนึกความรักและผูกพันใน ความเป็นไทย

โดยในงานดังกล่าวสามารถรวบรวมรายได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,631.00 เหรียญ แยกเป็นรายได้จากการขายบัตร $4,920.00 จากการรับบริจาค $1,750.00 จากเงินบริจาคร้องเพลง $1,362.00 จากการประกวดคุณแม่หวานใจ $1,370.00 จากการจำหน่าย Raffle 1,056.00 และจากการจำหน่ายเครื่องดื่ม 173.00 รวมเป็น $10,631.00 ส่วน ยอดรายจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,560.00 เหรียญ โดยแยกเป็นค่าเช่าสถานที่ $3,000.00 ค่าถ้วยรางวัล $150.00 จ่ายให้นักร้อง $1,000.00 ค่าทำป้ายและซับพลาย $130.00 ค่าโฆษณา $160.00 และค่าทิป $120.00 รวมเป็น $4,560.00 เหลือเงินเป็นทุนสนับสนุนงานมหกรรมดนตรีไทยฯ ทั้งสิ้นจำนวน 6,071.00 เหรียญ โดยคุณสมชาย คุณปิยพัชรี และเพื่อน ได้นำมามอบให้กับโรงเรียนผ่าน ครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อบ่ายอังคารที่ผ่านมา

ในนามคณะสงฆ์และคณะครูอาสา โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณสมชาย ไทยทัน คุณปิยพัชรี-เชนวริทธิ์ ศิลปี คุณดวงพร “ลักกี้” มหาราช และเพื่อนๆ มา ณ โอกาสนี้ ขอให้คุณพระพุทธพระธรรมและ พระสงฆ์คุ้มครอง ให้เจริญในหน้าที่การงานประสบแต่สุขตลอดกาลเป็นนิตย์

ช่วงนี้ ณ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในความดูแล ของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมเป็นต้นมา โดยพระธรรมทูตจากวัดต่างๆ ที่ต้องการยกระดับความรู้ด้านภาษาบาลีเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งการอบรมนี้จะดำเนินไปถึงวันที่ 29 พฤษภาคม จากนั้นก็จะเดินทางมาที่วัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น สถานที่จัดสอบบาลีสนามหลวง โดยจะทำการจัดสอบระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2559 พระพรหมกวี ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค 13 วัดกัลยาณมิตร กทม. พร้อมด้วยคณะ ได้รับมอบหมาย จากมหาเถรสมาคม มาดำเนินการจัดสอบ โดยมีพระธรรมทูตจากวัดในมลรัฐต่างๆ รวม 97 รูป เข้าสอบในระดับประโยค ป.ธ.1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 ขอเชิญญาติโยมไปร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้าโดยทั่วกัน

หลังจากนั้นอีก 2 สัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะวัดไทยฯ จัดงานอายุวัฒนมงคล ครบ 7 รอบ ถวายหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส และประธานอำนวยการวัดไทยฯ พร้อมทั้งฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ ถวายท่านสุมนะ พระวิเทศธรรมวงศ์ ฉลองพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ถวายท่านขวัญชัย พระครูวิเทศชัยคุณ และฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน ถวายท่านทรงชัย พระครูศรีธรรมานุสิฐ เลขานุการของวัด และจุดสำคัญที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับชุมชนไทยของเรา คือ พิธีวางศิลาฤกษ์และทำบุญตักบาตร สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยฯ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบุญในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน