ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 กุมภาพันธ์ 2557

22 กุมภาพันธ์ 2558 Mrs. Visakha Truong พร้อมครอบครัว ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันมาฆบูชา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน “สร้าง Parking Lots 83 คัน ” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495

และในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดสอบบาลีสนามหลวงเป็นครั้งแรก ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายภัตตาหารและน้ำดื่มแด่พระที่ร่วมเข้าสอบ ประมาณ 100 รูป


ประชุมคณะครูอาสา โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภาคปกติ ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา อภิษฎา กลกาญจ์กิจ ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ ในการจัดงาน “เหมันต์หรรษา เฮฮาสี่ภาค” ในวันสุดท้ายของ ภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อระดมทุกซ่อมแซมอาคารโรงเรียน โดยเฉพาะการซ่อมฝ้าเพดานของอาคารเรียน สรุปเป็นยอด รายรับทั้งสิ้น 9,582.62 เหรียญ ยอดรายจ่าย คือ 4,838.86 เหรียญ แบ่งเป็นรายการจ่ายทั่วไป หรือเบ็ดเตล็ด จำนวน 1,338.86 มอบให้คณะครูประจำการ 1 ปี เพื่อการทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 1,000 เหรียญ และมอบเป็นค่าใช้ จ่ายสำหรับพิธีไหว้ครูและครอบครูขอบแผนกนาฏศิลป์ จำนวน 2,500 เหรียญ เหลือเข้าวัดเพื่อการซ่อมแซมอาคาร เรียนเป็นจำนวน 4,838.86 เหรียญ จึงแจ้งมาเพื่ออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

ขอประกาศอนุโมทนาผู้ศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพถวายพระธรรมทูตจากทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมสมัชชา สงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ต่อจากครั้งที่แล้วดังต่อไปนี้ระยอง-กัญญา แสงนิล $1,000 แม่ศรีสุข ทองคำ $200 ศิราณี สุขทองคำ $200 วิจาริณี ศรีพิพัฒน์ $200 ดำรงศักดิ์-สุปราณี ปันยารชุน $200 วีรพรรณ เดลี $1,000 สุรภี เจตนาการณ์กุล $1,000 Vorapata Cox $220 บุญนาค-สมบุญ-เจสิกา การสมพรต $200 ประสิทธิพร เคลลี่ $200 (จ่ายแล้ว) ทวีป-ประภัสสา วัฒนสินธุ์ $200 โอภาส-จินตนา สร้อยมณี $200 สังเวียน-สุนทรี วิบูลย์สิทธิ เสรีพัชรา พวงราช $200 ทัศนี นิชิมิ $200 จรูญ อินทเสน $200 จรัมพร สรรพพากย์พิสุทธิ์ $200 สุคนธ์-กุหลาบ โชโต $200 ทัศนี ชพานนท์ $200 สายสุนีย์ แย้มชุติ $200 เอ็ดดี้ บุตรานนท์ $200 เชิดชัยยุกตานนท์ $200 พระกิตติโสภณวิเทศ วัดนาคปรก $1,000 ทองกร-รื่นรมย์ มีศรี $200 โอฬาร-เทียมจันทร์ บุญรักษ์ $1,000 อานนท์-วัลภาชูจิตร $200 (จ่ายแล้ว) พรรณี ศรีพานิช และครอบครัว $200 รสสุคนธ์ วรศรี $200 ภาณี ชลายนเดชะ $200 วัฒนา-ขนิษฐา ศาสตร์สมบุญ $200 ขอให้ประสบสุขสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ