ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 มิถุนายน 2561

เนื่องด้วยการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ปีการศึกษา 2560 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 โดยผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าสมัครเรียน รวมทั้งสิ้น 284 คน เป็นนักเรียนที่เรียนภาษาไทย 181 คน นักเรียนดนตรีไทย 59 คน นักเรียนนาฏศิลป์ 44 คน มีครูอาสา สมัครดำเนินการสอนรวมทั้งสิ้น 19 ท่าน แบ่งเป็นครูอาสาท้องถิ่นจำนวน 9 ท่าน และครูอาสาประจำ การ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 ท่าน ใช้เวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 37 สัปดาห์

ตลอดเวลาดังกล่าวคณะครูทุกท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ดำเนินการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างเสียสละโดย ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก วาดหวังให้เด็กๆ เยาวชนเชื้อสายไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน มีความเข้าใจ เรียนรู้ และมีความผูกพันในความเป็นไทยอันดีงาม อนุรักษ์และสืบสานเป็นมรดกอันล้ำค่าตลอดไป

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียน จึงได้จัด งานมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียน ถือเป็นงานปิดภาคการศึกษาด้วย โดยมีกิจกรรมภาคเช้า เริ่มเวลา 10.00 น. เป็น ต้นไป จะเป็นผลงานของลูกหลานไทยระดับต่างๆ นำเสนอเพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการของหนูน้อยทั้งหลาย ในระดับชั้นต่างๆ ส่วนพิธีมอบสัมฤทธิบัตร จะเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณธาน แสงรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบดอกไม้ต้อนรับคณะครูอาสาฯ ภาคฤดูร้อน มอบสัมฤทธิบัตรและให้ โอวาทแก่นักเรียน ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงาน และอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกหลานด้วย