ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 23 ตุลาคม 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถศาลาชั้นล่าง คณะกรรมการตลาดอาหารวัดไทยลอสแองเจลิส โดยท่านสุมนะ เจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ ประธาน ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงจุดประสงค์ในการเปิดตลาดอาหาร กฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติ เวลาเปิด-ปิดตลาดอาหารและระเบียบการแลกเงิน กรอกใบสมัครสำหรับ Health Permit และจับสลากลำดับการขายก่อนหลัง เป็นต้น โดยพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการ จำนวน 20 เจ้า เข้าร่วมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตา

ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ ท่านเริ่ม ซึ่งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สนับสนุนให้มีการเปิดตลาดบริการอาหารไทยขึ้นใหม่ และในฐานะผู้อาวุโสได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของตลาดอาหารวัดไทยฯ ซึ่งเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2522 สมัยที่ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยฯ รูปที่ 3 เพื่อเป็นการเสริมรายได้ของพี่น้องชาวไทยที่ประกอบอาชีพอยู่ในนครลอสแอนเจลิส และเพื่อสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารไทยสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ปรากฏแก่ชาวต่างชาติ จึงขอความร่วมมือจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนากิจการตลาอาหารให้เจริญก้าว หน้ายิ่งๆ ขึ้น โดยให้ถือว่าทั้งคณะกรรมการตลาดอาหารและผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อความอยู่รอดของ “ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน” และต้องก้าวไปด้วยกัน

จากนั้น คุณตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ หนึ่งในคณะกรรมการตลาดอาหารวัดไทยฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายดูแลและประสานงานกับบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลาย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับตลาดอาหาร และให้มีการจับสลากลำดับการขายก่อนหลัง ซึ่งแต่ละเดือนจะมีพ่อค้าแม่ขาย 2 ชุด ขายชุดละ 2 สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทุกประการดำเนินไปด้วยดีเป็นนิมิตหมายว่าตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนจะกลับมารุ่งโรจน์ชัชวาลอีกครั้งหนึ่ง เชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจโดยทั่วกัน

เทศน์มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งวัดไทยฯ จัดแสดงเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์สุดท้าย คือ นครกัณฑ์ ประดับด้วยพระคาถา 48 พระคาถา กล่าวถึง 6 กษัตริย์ คือ พระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร พระนางมัทรี และชาลีกัณหา เสด็จกลับจากเขาวงกตสู่พระนครสีพี และเสด็จครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม ไพร่ฟ้าเสนามาตย์มีสุขสงบกันทั่วหน้า พระมหาปภาวิน ปิยสีโล พระเจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟฟิคของวัดเป็นองค์แสดง กลุ่มกรรมฐานร่วมกับกลุ่มบาลีศึกษาวัดไทยฯ นำโดย คุณอ๋อ แวววดี สุวนันท์ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดยคุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี คุณนิอร ชื่นชม คุณวิรงรอง ถาวโรทิพย์ และคุณจิดาภา “เจเจ” ผดุงศิลป์ไพโรจน์ พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกา สาธุชนทั่วไป ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงศาสนสมบัติของวัดได้เป็นจำนวน 7.319.00 เหรียญสหรัฐ สาธุ ขออนุโมทนาบุญ และขอบารมีพระคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่สุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน เทอญฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (นับตามแบบจันทรคติ) เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ พระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือที่นิยมเรียกว่า “วันออกพรรษา” หลังจากที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือนแล้ว สามารถไปค้างแรมที่อื่นได้ และวันดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่อยู่จำ พรรษาตามอารามหรือสถานที่นั้นๆ ทำ “ปวารณากรรม” แทนการฟังพระปาฏิโมกข์ตรวจสอบพระวินัยบัญญัติได้ ปวารณากรรม คือ เปิดโอกาส ให้เพื่อนพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาร่วมกัน 3 เดือนนั้น ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน หรือมีการล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล “วันออก พรรษา” หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ง “วันพระเจ้าเปิดโลก” มีความหมายถึงพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก หลัง จากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน โดยวันนั้นทั้งเทวดา มนุษย์ และอบายภูมิ ต่างก็มองเห็น ซึ่งกันและกันได้ จึงขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันออกพรรษา วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 9.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา