ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 ตุลาคม 2559

ประชุมคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัดและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2559 เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เป็นประธานการประชุม ท่าน พระครูศรีธรรมานุสิฐ เลขานุการวัด ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยแจ้งที่ประชุมรับทราบว่า ได้เดินทางกลับเมืองไทยไป รับพระราชทานผ้าพระกฐินที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมมาแล้ว กำหนดทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน คือ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ส่วนวันที่ 29 ตุลาคม เป็นงานประเพณีลอยกระทง โดยผนวกเข้าไว้ในคราวเดียวกันทั้งสองงาน คุณ ประกอบ-หัสดี วสันตชาติ เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน คุณสริตา สังข์เฉย นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่ง แคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นประธานงานลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ และคุณกนกวรรณ รอดโฉม เป็นประธานทอด ผ้าป่าบริวารกฐิน

ในส่วนของคณะกรรมการจัดงานแผนกต่างๆ จากการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้มีการจัดตั้งกันไว้เรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่ เป็นกรรมการชุดเก่าที่ผ่านงานมีประสบการณ์ในการจัดงานมาแล้ว ก็สามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมไปได้เลย โดยใน ส่วนของตลาดอาหารวัดไทยฯ ซึ่งได้เปิดบริการทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์มาเป็นเวลาปีเศษๆ แล้ว ในงานทอดผ้าพระกฐินพระ ราชทานปีนี้ ก็จะโอกาสพ่อค้าแม่ขายชุดขายวันเสาร์-อาทิตย์นี้แหละ เปิดบริการอาหารไทยเลิศรสในงานทอดผ้าพระกฐิน พระราชทานและงานลอยกระทง โดยจะเพิ่มชนิดของอาหารไทยให้มากขึ้นกว่าปกติ ส่วนบู้ธขายสินค้าพื้นเมืองนั้น ตอนนี้ คณะกรรมการได้เปิดให้จองได้แล้ว เชิญติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ท่านเยือน พระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จันทโชโต โทร 818-287-1735 ได้ทุกวัน

สำหรับส่วนงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีการประกวดนางนพมาศ สตรีในประวัติศาสตร์ของไทยสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี โดยเป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้า พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้คิดค้นทำกระทงเป็นรูปดอกบัว ถวายพระร่วงเจ้าทรงลอย กระทงในวันเพ็ญกลางเดือน 12 เป็นตำนานสืบทอดมาจนทุกวันนี้นั้น ตอนนี้กองประกวดซึ่งมี คุณสริตา สังข์เฉย เป็นประธาน ได้เปิดรับสมัครสาวงามแล้ว กรุณาติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ คุณอรพิน หอมหวล โทร 626-345-8706 คุณมัลลิกา บุญสมเชื้อ 818-903-8400 คุณกรรณิการ์ ภิญโญ 562-619-6359 คุณยุวรี แก่นวิจิตร 818-635-2186 และ คุณสุนีย์ กิจศิริเจริญชัย 949-3317913

ในส่วนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเปิดเรียนปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เป็นเวลา 6 สัปดาห์แล้ว คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 10 ท่าน มีครูไมค์ อมรเทพ ศรีเทพ เป็นหัวหน้า ก็พร้อมใจกันทุ่มเทชีวิตวิญญาณให้การศึกษา อบรมลูกหลานไทยอย่างเสียสละ และพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เด็กๆ สนใจและ มีความกระตือรือร้นในการเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน เฉพาะวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 คณะครู ได้พร้อมใจกันทดลองจัด “ค่ายวิชาการ” สอดแทรกกระบวนการการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อให้ นักเรียนมีรูปแบบหลากหลายในการทำความเข้าใจภาษาไทย โดยรายละเอียดของค่ายนั้นคณะครูจะได้ทำความเข้าใจกับผู้ ปกครองตามลำดับต่อไป ขอได้โปรดให้ความร่วมมือกับคณะครูของเราตามความเหมาะสม


วัดสุทธาวาส จะจัดพิธีทำบุญวันออกพรรษา และ ตักบาตรเทโวโรหณะ แด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาทั้งหมด 11 รูป หาทุนสร้างโรงทานอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “ทำบุญวันออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหนะ” วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (ตลาดวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีความประสงค์ต้องการพ่อค้า แม่ค้า มาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ติดต่อได้ที่ คุณแดง 714-767-5057) สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com