ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 กรกฎาคม 2563

ผ้าป่าการกุศลออนไลน์ ภายใต้พลังบุญ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์วัดไทย คุ้มภัยโควิด” ตามแนวคิดของ คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ กรรมการบอร์วัดไทยฯ เป็นพลังบุญรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ของวัดไทยฯ ต้องชะลอตัวลง บางอย่างก็ต้องหยุดดำเนินการ เช่น โรงเรียน ตลาดอาหาร เป็นต้นไป คุณวิจิตรา จึงเกิดความคิดที่จะทอดผ้าป่าการกุศลขึ้นมา ส่วนหนึ่งเพื่อบูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อหาทุนทรัพย์เป็นค่า ใช้จ่ายประจำของวัด จึงได้นำความคิดนี้ไปกราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ซึ่งท่านก็เมตตาเห็นชอบด้วย และได้ออกหนังสือลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เชิญชวนญาติโยมร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าดังกล่าว

หนังสือหลวงพ่อใหญ่ออกเผยแพร่ในสื่อโชเชียลมีเดีย คือ Line ซึ่งเป็นสื่อที่ญาติโยมคนไทยคุ้นเคยกันมากที่สุด อีกจุดหนึ่งก็คือการบอกกล่าวเชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ เป็นที่น่ายินดีว่าได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น โดยบุคคลแรกที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ คุณคมคาย ชาญประกฤต และชมรมรักษ์ธรรม จำนวน $150.00 จากนั้นก็มี คุณสำเภา พงษ์เวช บอร์ดวัดไทย $300.00 คุณสุภาพ นุชิต $400.00 เป็นต้น และญาติโยมท่านอื่นๆ เรื่อยมาก (ดังรายชื่อประกาศอนุโมทนาข้างล่างนี้) จนถึง ณ วันนี้ รวมเป็นปัจจัยที่ญาติโยมศรัทธาร่วมกันบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น $37,545.00 จึงขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมมา ณ โอกาสนี้

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วัดไทยฯ จัดพิธีเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คือการบำเพ็ญบุญพิธีที่ต้องเอื้อต่อกฎกติกาของฝ่ายบ้านเมือง เช่น การเว้นระยะห่าง สวมหน้า กากอนามัย สวมถุงมือ เป็นต้น โดยเริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ญาติโยมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 17 รูป จบแล้วร่วมถวายผ้าป่าการกุศลออนไลน์โดยมีเจ้าภาพต้นผ้าป่า 12 ราย คือ คณะวัดไทยลอสแองเจลิส คุณอุไร เรือนพรหม สภาไทยทาวน์ ลอสแอนเจลิส สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และครอบครัว “เตโชภาส” สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ คุณกนกวรรณ รอดโฉม คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล คุณสุนิตรา ศิวะบวรคุณดาลัด รุจิรัชกร และ คุณวิลาวัลย์ ศรีพลอยรุ่ง คณะแม่ครัววัดไทยฯ คุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ และ คุณเล็ก เพ็ญกุล เข้าร่วมถวายแด่หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ ตามลำดับ

สรุปเป็นยอดรายรับผ้าป่าการกุศลออนไลน์ ภายใต้พลังบุญ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์วัดไทย คุ้มภัยโควิด” เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เริ่มต้นรับบริจาคและแจ้งความจำนงจากญาติโยม ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,545.00 ดอลล่าร์สหรัฐ และอีกส่วนหนึ่งจากการจัดงานพิธีถวายผ้าป่าเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม รวมเป็นจำนวน 9,138.00 ดอลล่าร์สหรัฐ จึงรวมเป็นยอดรายรับทั้งสิ้น 46,683.00 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็นข้อมูลจากฝ่ายบัญชีของวัด แจ้งมาเพื่ออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองป้องภัย ประสบสุขสิริสวัสดิ์ด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดกาลนาน

ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬห บูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณกิตติพงษ์ คุณวิฉัตรา ประพัฒน์ทอง $100.00 คุณธนพร เวชนุวัฒน์ ร้านอาหารป้าอ๊อตแซบเวอร์ นอร์ธ ฮอลลีวูด $100.00 คุณสุชิน เหล็งศรีชะเอม $108.00 Healthy Choice Catering Corporation $200.00 พระครูใบฎีกาสันติภาพ สันติกโร $200.00 คุณประณีต กาลีกอส $100.00 คุณจิราพร วิกรวงษ์วนิช (ผ้าป่าและภัตตาหาร) $200.00 คุณอุไรวรรณ เจริญชาศรี $50.00 คุณฐานธร ศิลปชัย $10.00 คุณอนุชัย คุณฐิติกุล อึ้งอารยะวงศ์ และครอบครัว $400.00 คุณวีระพล โรจนโสภณดิษฐ์ (รามา ส่งของกลับเมืองไทย) $100.00

คุณชรินทร์ ธาระ และ คุณอุมาลินี ปิ่นวัฒนะ $1,000.00 คุณประสงค์ คุณจิตราภรณ์ สุทธิประเสริฐ $100.00 คุณวัฒนะ แม้นนนทรัตน์ และ คุณเพา พุทธรักษา $200.00 คุณสมจิต ทรัพย์สำเริง $100.00 คุณเอมอร ตันตริยานนท์ $20.00 คุณไพศาล คุณละมัย รังสิตพล $50.00 ร้านเสริมสวย “ชล” $100.00 คุณพัชรา คุณอรวรรณ ธีระกำจร $200.00 คุณพันทิพา คุณธาลิณี สุจริต $120.00 ครอบครัว “หวังทวีวิทย์” $100.00 ทพ.จิรวัฒน์ วังวงวิวัฒน์ $50.00 คุณองอาจ มูลสภา $100.00 คุณนุจรี ศรีดาวเดือน $50.00 ด.ญ. Romy Amash (หลานสาวคุณพันทิพา สุจริต) $25.00 คุณภาสกร คชเสนี คุณสุดารัตน์ ศิริโก $32.00 คุณธัญภา วังเวียง $20.00 คุณไวท์ เลี้ยง และ คุณพจนารถ ศิริสัมพันธ์ $100.00 และ คุณธนวัฒน์ หอสุวรรณ $500.00 ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครอง ให้ประสบสุขเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ด้วยจตุร พิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล