ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 24 มกราคม 2557

22 กุมภาพันธ์ 2558 Mrs. Visakha Truong พร้อมครอบครัว ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันมาฆบูชาและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน“สร้าง Parking Lots 83 คัน ”ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495


เดินทางมาโปรดญาติโยมศิษยานุศิษย์แอล.เอ. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ท่านเจ้าคุณพระกิตติโสภณวิเทศ หรือชื่อที่คุ้นเคยกันดี คือ “พระครูเศรษฐกิจ” อดีตพระวิปัสสนาจารย์วัดไทยฯ ปัจจุบันเป็นรองประธานอำนวยการวัดไทยฯ พร้อมทั้งประสานงานเกี่ยว กับขั้นตอนในการจัดงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 และงานพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ ถวายหลวงพ่อใหญ่วัดไทยฯ ซึ่งกำหนดงานระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2557 โดยพระคุณท่านรับที่จะเป็นธุระในฝ่ายประเทศไทย พร้อมทั้งแจ้งความจำนงปวารณาขอเป็นเจ้าภาพพระธรรมทูตที่เข้าประชุม สมัชชาสงฆ์ไทยฯ จำนวน 5 รูป เป็นเงิน 1,000 เหรียญด้วย

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. เปิดสอนธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นโท แก่นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5-6 และชั้นมัธยมแล้ว โดยเริ่มมาตั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ใช้คาบที่ 2 ของการเรียนการสอนทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณชั่วโมงครึ่ง “ติวเข้ม” วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ดำเนินการสอนโดย ท่านพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต ป.ธ. 9 และ พระมหาจิราพันธ์ วรเกตุ จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอาซูซ่า โดยเมื่อปีที่แล้วโรงเรียนพุทธศาสนาวัด ไทยส่งนักเรียนเข้าสอนธรรมศึกษาชั้นตรีจำนวน 14 คน ปรากฏว่าสามารถสอบผ่านได้ทั้งหมด

ขอประกาศอนุโมทนาผู้ศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพถวายพระธรรมจากทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ต่อจากครั้งที่แล้วดังต่อไปนี้คือ ปราโมทย์-บุญรักษ์ นิ่มนวล $200 สิริวรรณ พิสุทธิพงศ์ $200 วรรณพร จวอรรถ $200 กิตติมา เอตัญญกุล $200 กิตติสุดา เอตัญญกุล $200 นฤมล พงษ์นิธิสุวรรณ $200 โจแอนน์ (อดีตนาฏศิลป์) $200 ศรีประภา ปรีดานนท์ $200 น้ำทิพย์ ปรีดานนท์ $200 รุจกร นุชฉายา $200 อริญชย์-ศานุตร์ บุญเต็ม $200 สุธารัตน์ ทิพยนุสรณ์ $200 คุณแม่อัญชุลี รุจิราธนากุล $200 นิอร ชื่นชม $200 นงลักษณ์ กวีวัจน์ นายกสมาคมพยาบาล $200 ธีรยากร-สิริจันทร์ เรืองเล็ก $200 นิด บุญญวาส $200 วันดี วัฒนาธร $200 พจนี วารี $200 สุจิตรา โรจนจิตเจริญ $200 กัลยา มีศรี $200 วาสินี ธรรมปัญญา $200สุกัญญาวัตรสถาพร $200จันทิมารอดปั้น $200ลัดดารอดปั้น $200นันทนาสังข์คำ $200รุ่งอรุณศรีบัณฑิต $200 และ อุชุมาศ (แหม่ม) ตันติวัสดาการ $400 ขอให้ประสบสุขสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรม ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ