ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 19 กันยายน 2558

เทศกาลเข้าพรรษาย่างเข้าสู่เดือนที่ 2 แล้ว วันออกพรรษาคือ วันที่ 27 ตุลาคม เหลือเวลาอีก 41 วันเท่านั้น หลังจากวันออก พรรษาเป็นเวลา 1 เดือน ก็จะเป็นเทศกาลทอดกฐิน เป็นพุทธานุญาตที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกที่อยู่จำพรรษา ถ้วนไตรมาสครบ 3 เดือน กรานกฐินได้ ซึ่งก็คือการจัดทำผ้าจีวรผืนใหม่มานุ่งห่มแทนจีวรผื่นเก่านั่นเอง ในสมัยพุทธกาลการจัด ทำจีวรแต่ละผืนเป็นเรื่องใหญ่โต ต้องอาศัยความร่วมมือพร้อมเพรียงของพระสงฆ์สาวกช่วยกันจัดทำ เมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องลง มติเห็นชอบให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จำพรรษาร่วมกัน และมีคุณสมบัติตามพุทธานุญาตเป็นองค์ครอง หรือใช้สอยจีวรนั้นๆ

กาลต่อๆ มาชาวบ้านในฐานะอุบาสกอุบาสิกา เห็นความลำบากยุ่งยากในการจัดทำจีวรของพระสงฆ์ จึงรับมาเป็นธุระจัดหาผ้า จีวรมาถวาย ซึ่งบางท้องถิ่นจัดทำเป็นงานใหญ่โตมีการเฉลิมฉลองก่อนที่จะนำผ้ากฐิน หรือผ้าจีวรมาถวายพระที่จำพรรษาตาม อาวาสนั้นๆ จึงเป็นที่มาของเทศกาลทอดกฐิน

โดยวัดไทยแอล.เอ.ปีนี้ เป็นกฐินพระราชทาน คุณโสภณ-สุภาวดี นุชละออ แห่งห้องอาหาร “วิม” 4 สาขา เป็นผู้ศรัทธาถวายผ้าพระกฐิน และเป็นประธานจัดงาน กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 และได้ผนวกงาน ประเพณีลอยกระทงประกวดนางนพมาศเข้าไปด้วย โดยจะเป็นงานวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน คุณรสสุคนธ์ วรศรี เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเชียนแปซิฟินิวส์ เป็นประธาน และ คณะกัลยาณมิตรกลุ่มนอร์ท ฮอลลีวูด โดย คุณรจิต ปิ่นวัฒนะ คุณนวลมณี สีบุญเรือง คุณอุมาลินี ปิ่นวัฒนะ เป็นแม่งานทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ร่วมใจกันหา เจ้าภาพผ้าป่ากองละ $100 ขอเชิญท่านผู้ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ได้จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาแรกมาเป็น สัปดาห์ที่ 4 แล้ว ดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาท้องถิ่น ร่วมกับครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งให้ความร่วมมือกับทางวัดไทยอย่างเข้ม แข็งจัดส่งครูอาสาจำนวน 9 คน มาดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) เป็นปีที่ 20 แล้ว โดย ทางวัดและโรงเรียนอำนวยความสะดวกด้านที่อยู่อาศัยและอาหารการกิน ตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับคณะ ครุศาสตร์เจ้าของโครงการ

บ้านพักที่ทางวัดมอบให้ครูทั้ง 9 คนอาศัยอยู่ คือบ้านหลังที่ 9 เป็นบ้านที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 30 ปี โดยทางวัดได้ ดำเนินการซ่อมแซมมาเป็นระยะๆ ก็ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมครั้งใหญ่โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วัน อังคารที่ 15 กันยายน เป็นต้นมา งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อการซ่อมแซมครั้งใหญ่นี้ จากการประเมินของช่างผู้รับเหมาซ่อมแซมประมาณ 5 หมื่นเหรียญ โดยทางวัดได้มอบให้ คุณสมพงษ์ ประสบชัยชาญ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิกวัดไทยฯ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นผู้ประสานงานกับผู้รับเหมาะ แจ้งมาสำหรับผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพใน การซ่อมแซมตามกำลังศรัทธา ติดต่อขอบริจาคได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์


วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558 คุณแอนนา-คุณลินดา Chinn ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com และขอเชิญเพื่อนสหพุทธธรรม ของคุณบุษบา ลีวิวัฒนกุล มาร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน และทำบุญครบ 2 ปี การจากไปของคุณบุษบา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขออนุโมทนาบุญ