ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 13 มีนาคม 2564

เมื่อวันอาทิตย์ (7 มี.ค.) ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น. หลังจากพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศให้ คุณพิมล สรกิจ อดีตพระครูพิมลสรกิจ รองเจ้าอาวาสวัดไทยฯ สมัยเจ้าอาวาสวัดไทยฯ รูปที่ 2 (พ.ศ. 2518) เจ้าของผลงานสร้างสรรค์ช่อฟ้าใบระกาหลังคาอุโบสถศาลาอันสวยสง่างามเสร็จสิ้นแล้วนั้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ โดยเป็นการประชุมเฉพาะกิจ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ เลขานุการฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พระวิเทศธรรมวงศ์ พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ คุณสำเภา พงษ์เวช คุณสมพงษ์ ประสบชัยชาญ และ คุณคิด ฉัตรประภาชัย ตำรวจเชอรีฟคนไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา

คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ ได้นำเสนอข้อมูลอันเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่นครลอสแองเจลิส เป็นเหตุให้ประชากรของโลกเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก ได้มีกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของวัดไทยฯ โดยเฉพาะตลาดอาหาร (Food Court) ต้องปิดกิจการลงแม้จะเป็นการชั่วคราวแต่เวลาก็ล่วงเลยมาปีกว่าๆ แล้ว ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวก็มีพี่น้องไทยและชาวต่างชาติสอบถามเข้ามาเป็นระยะๆ ว่าเมื่อไรตลาดอาหารวัดไทยฯ จะเปิดบริการ ยิ่งช่วงหลังๆ ที่สถานการณ์ไวรัสโควิดเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น จึงขอปรึกษาที่ประชุมว่าควรจะดำเนินการหรือมีมาตรการอย่างไร

ท่านสุมนะ พระวิเทศธรรมวงศ์ ประธานกรรมการตลาดอาหาร แจ้งที่ประชุมว่าเบื้องแรกเลยต้องทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานของฝ่ายบ้านเมืองก่อน เนื่องจากครั้งก่อนทางวัดทำเรื่องขอเปิดเป็นแบบ Public แต่ขอถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยที่จะให้รื้อฟื้นตลาดอาหาร เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรในการจัดระบบตลาดอาหารให้เป็นไปตามความต้องการของทางฝ่ายบ้านเมือง เช่น แต่ละร้านให้มีระยะห่าง 6 ฟุต มีชุดทำความสะอาด กำหนดจุดนั่งโต๊ะทานอาหาร จะกล่าวว่าเหมือนเป็นการเริ่มต้นตลาดอาหารใหม่เลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายแล้วที่ประชุมสรุปว่า เห็นด้วยที่จะมีการรื้อฟื้นตลาดใหม่ และยินดีสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย เพราะตลาดอาหารวัดไทยฯ นันเป็น “Logo” ของวัดไปแล้ว พร้อมทั้งมอบให้เจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ ดำเนินเรื่องขออนุญาตจากซิตี้เป็นอันดับแรกก่อน รายละเอียดต่างๆ ที่ตามมาก็จะได้มีการปรึกษาหารือกันต่อไป

งานเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ พุทธศักราช 2564 ซึ่งวัดไทยฯ มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นั้น ถือกันเป็นทำเนียมว่าจะการเปลี่ยนผ้าห่มพระบูชาพระพุทธรูปองค์สำคัญๆ ของทางวัด เช่น พระพุทธนรเทพศาสดา พระประธาน พระพุทธชินบพิตร พระหลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น โดยมีญาติโยมขอรับเป็นเจ้าภาพผ้าห่มตามศรัทธาองค์ละ $299.99 คณะสงฆ์และกรรมการวัดขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณเจ้าภาพดังต่อไปนี้ คือ คุณพงษ์ศักดิ์-วีณา อภิญญาวาท บูชาผ้าห่มพระพุทธนรเทพศาสดา คุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี นายกสมาคมไทยฯ บูชาผ้าห่มพระพุทธชินบพิตร คุณเชอรี่ คำลือ บูชาผ้าห่มสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) คณะบาลีศึกษาวัดไทยฯ บูชาผ้าห่มพระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกฝ่ายซ้าย คุณสมชาย ไทยทัน กรรมการบอร์ดวัดไทยฯ บูชาผ้าห่มพระมงคลเทพโมลี เจ้าอาวาสวัดไทยฯ รูปที่ 2 และ คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ บูชาผ้าห่มพระสีวลี ผู้ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่ามีเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศในทางมีลาภสักการะมาก ขออำนวยเจ้าภาพทุกท่านจงเจริญ เจริญสิริสวัสดิ์ด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดากาล

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 169-170 ว่าด้วย เรื่องที่ตรัสบอกคืออะไร และใบไม้ขนาดเล็กที่ห่อน้ำหรือห่อใบตาลไม่ได้ ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เรื่องอะไรเล่าที่เราบอก เราบอกว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้ทุกข์เกิด นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เหตุไรเล่า เราจึงบอกเรื่องนี้ ก็เพราะว่า เรื่องนี้ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย คลายความกำหนัด ความดับทุกข์ ความสงบระงับ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ เป็นไปเพื่อนิพพาน เราจึงบอก เพราะเหตุนั้นแล จึงควรกระทำความเพียร (เพื่อรู้อริยสัจจ์ 4 ตามเป็นจริง) ว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้ทุกข์เกิด นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” (ที่มา : สํยุตตนิกาย มหาวรรค 19/1713/455)

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนที่กล่าวว่า ตนไม่ต้องตรัสรู้อริยสัจจ์ คือ ทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิด ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ตามเป็นจริง ก็จะทำที่สุดทุกข์โดยชอบได้ (พ้นทุกข์ได้) นั้นมิใช่ฐานะที่มีได้ เปรียบเหมือนคนที่กล่าวว่า ตนจะเอาใบตะเคียน ใบทองกวาว หรือใบมะขามป้อม (ซึ่งเป็นใบไม้ขนาดเล็กมาก) มาทำเป็นกระทงใส่น้ำหรือใส่ใบตาล ย่อมมิใช่ฐานะที่มีได้ฉะนั้น ” (ที่มา : สํยุตตนิกาย มหาวรรค 19/1714 /455)


ขออนุโมทนาบุญกับคณะพุทธศาสนิกเมธีชนทั้งหลาย ได้มาทำบุญอายุวัฒนมงคลพระครูวิเทศกัลยาณธรรม และปลูกต้นสนดินสอ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณกนกวรรณ รอดโฉม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์ สวดธรรมนิยามอุทิศให้ครูบาอาจารย์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา แจกอาหารโรงทาน แจกของรางวัลการกุศล และการเปิดบริการตลาดการกุศลวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ขอกราบขอบคุณพระเถรานุเถระทุกรูป ขออนุโมทนาเจ้าภาพโรงทานทุกท่าน และพุทธศาสนิกชนทุกคน ขอให้มีความสุข ความเจริญในชีวิต หน้าที่ การงาน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ เจริญในบวรพระพุทธศาสนา ตลอดกาลเป็นนิตย์

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก “พระอาจารย์สมบัติ-หลวงพ่อวิเวกานันทะ” วันที่ 21 มีนาคม 2564 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ มาติกา-บังสุกุลอุทิศ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com