ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 กุมภาพันธ์ 2562

เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการนับวันเดือนปีตามแบบ “สุริยคติ” โดยสากลประเทศใช้อยู่ในปัจจุบัน หากนับตามแบบจันทรคติ หรือนับแบบข้างขึ้นข้างแรม ดังที่พี่น้องไทยในต่างจังหวัดหรือชนบทยังใช้นับกันอยู่นั้น จะเป็นเดือนที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง เดือน 2 กับเดือน 3 โดยวันเพ็ญกลางเดือน 3 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญ ทางพระ พุทธศาสนา เรียกว่า “วันมาฆบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งถือว่าเป็น “หัวใจ”ของพระพุทธศาสนา แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1250 รูป ที่เดินทางจากสถานที่ ต่างๆ มาเข้าเฝ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย

เกี่ยวกับความเป็นมาของวันมาฆบูชา หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน ขณะเสด็จประทับ ณ วัดเวฬุวัน เมือง ราชคฤห์ ซึ่งพระเจ้าพิมพิสาร แห่งแคว้นมคธ ถวายให้เป็นอาราม วันนั้นตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน 3 เวลาบ่ายพระอรหันต์ สาวกมาประชุมพร้อมกัน ณ วัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย นับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” กล่าวคือมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวก จำนวน 1250 รูป มาประชุมพร้อมกัน ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

2. พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระ พุทธองค์ทั้งสิ้น

3. พระสงฆ์สาวกทุกองค์ที่ได้มาประชุมกันในวันนั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น

4. วันนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์ ชาวพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะชาวพุทธไทยจึงถือเอา เหตุการณ์สำคัญ 4 ประการนี้ เป็นวันบูชารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ เรียกว่า “วันมาฆบูชา”

“หัวใจ”ของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอรหันตสาวก 1250 รูป ในวันนั้นซึ่งเรียกอีกชื่อ หนึ่งว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ประกอบด้วย

- การไม่ทำความชั่วทั้งปวง

- การบำเพ็ญแต่ความดี และ

- การทำจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

และทรงแสดงแนวทางหรือหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วย

- ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง

- พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพาน เป็นบรมธรรม

- ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต

- การเบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

- การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำร้าย ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร การนั่งนอนในที่อันสงัด และความเพียรในอธิจิต นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

วัดไทยฯ ของเราจัดพิธีมาฆบูชารำลึก ถวายเป็นพุทธบูชาในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 น้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระพุทธองค์ โดยเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ รอบๆ อุโบสถศาลา ถวายภัตตาหารเพล และเวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็น ขอเชิญร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถศาลาและ สวดอิติปิโส 108 จบ ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $1,000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลค้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ร่วมกันนะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com


วัดสุทธาวาส แคลิฟอร์เนีย ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมบำเพ็ญบุญ “วันมาฆบูชา” ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 งานเริ่ม 09.00 AM – 02.30 PM โดยมีคุณแอนนา ชินน์ คุณซูซี่ สตีเวนสัน เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน