ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 ตุลาคม 2558

วัดไทยตั้งบอร์ดใหม่แล้ว ประเดิมผลงานสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม


วัดไทยลอสแองเจลิสประกาศแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่แล้ว เป็นพระ 5 รูป และฆราวาส 5 ท่าน โดยเป็นพระระดับเจ้าคุณ จากเมืองไทย 1 รูป และทายาทเบียร์ช้างอีก 1 ท่าน ประกาศเดินหน้าสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยต่อ แต่เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยฯ”

นายชวพจน์ ถุงสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ (Board of Directors) วัดไทยฯ ได้ทำหนังสือ ถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนทุกสาขา ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการ หรือ “บอร์ดวัดไทยฯ” ชุดใหม่ จำนวน 10 ท่าน เป็นบอร์ดชุดเก่า 4 ท่าน แต่งตั้งเพิ่มอีก 6 ท่าน โดยข้อ ความในหนังสือแจ้งว่าวัดไทยแองเจลิส ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2515 (1972) จดทะเบียนเป็นองค์กร ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) มีนายพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล เป็นประธานอำนวยการคนแรก นายเกียรติ ประชาศรัยสรเดช เป็นรองประธาน นายอุไร เรือนพรหม เป็นเหรัญญิก และ นายนิคม สีห์สุรัติ เป็นเลขานุการ

ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธรรมนูญ (By Law) ของวัด กำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการ 10 ท่าน ตามคำประกาศแต่งตั้งลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีรายนามดังต่อไปนี้

1. พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการอำนวยการ 2. พระกิตติโสภณวิเทศ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ เป็นรองประธาน 3. นายอุไร เรือนพรหม เป็นรองประธาน 4. พระสุเมธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุพน เป็น กรรมการ 5. พระครูเกษมศาสนวิเทศ เป็นกรรมการ 6. พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ เป็นกรรมการ 7. นายสมควร วัดจินดา เป็นกรรมการ 8. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการ 9. นางภคฤดี (ธรรมสโรช) Norvell เป็นกรรมการ และเหรัญญิก และ 10. นายชวพจน์ ถุงสุวรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่ว กัน ลงชื่อนายชวพจน์ ถุงสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิส

แหล่งข่าวกล่าวว่า บอร์ดชุดใหม่ทั้ง 10 ท่านนี้ มี 3 ท่านพำนักอยู่ในเมืองไทย คือ 1. พระกิตติโสภณวิเทศ รองประธานกรรมการอำนวยการ หรือที่รู้จักกันดีในนามว่า “พระครูเศรษฐกิจ” เคยเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำวัด ไทยฯ ระหว่างปี 2529-2545 ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ 2. พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริวณฺโณ) ป.ธ.9, Ph.D. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ และเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย และ 3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนามทายาทเบียร์ช้าง บุตรชาย ของ นายเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้เป็นเจ้าภาพซื้อกุฏิหลังที่ 6 ถวายวัดไทยฯ สมัยที่ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร เป็นเจ้าอาวาส

จากการนี้มีผลให้ทั้ง 10 ท่าน เป็นกรรมการอำนวยการ (Board of Directors) หรือบอร์ดวัดไทยแอล.เอ.โดย สมบูรณ์ และจะมีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกที่วัดไทยฯ ภายในปีนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการของวัด และ กำหนดนโยบายแบ่งหน้าที่การบริหารงานของวัดต่อไป ซึ่งสิ่งแรกที่จะทำก็คือการประกาศเดินหน้าสร้างศูนย์วัฒนธรรม ต่อจากชุดที่แล้ว แต่เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส” เน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการ ปฏิบัติธรรมเป็นหลัก กำหนดวางศิลาฤกษ์เดือนมิถุนายน ปี 2559 โดยถือเอาเดือนเกิดของหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณ พระเทพมงคลวิเทศ เป็นฤกษ์งามยามดี รายละเอียดต่างๆ ทางวัดจะแจ้งให้ทราบตามลำดับ


วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558 แอนนา-ลินดา Chinn ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495