ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 กรกฎาคม 2561

เทศกาลเข้าพรรษาเป็นพระวินัยบัญญัติ โดยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง เป็นเวลา 3 เดือน ก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแผ่พระศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยาก ลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำ พรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มพูนสติปัญญาจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ สร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ การเข้าพรรษาจึงเป็นกิจวัตร ที่พระสงฆ์สายเถรวาทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาแต่ครั้งพุทธกาล โดยเฉพาะพระสงฆ์ไทยของเรา ซึ่งปีนี้วันเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา หรือมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์องค์เจ้า ได้ถวายสิ่งของอันควรแก่สมณบริโภค เช่น ถวายหลอดไฟ หรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน สบู่ยาสีฟัน เป็นต้น เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ สำหรับการอยู่จำ

พรรษา โดยเฉพาะในอดีตชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) ก็จะน้อมตนเข้าบรรพชาอุปสมบทเป็น พระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ศึกษาหาความรู้ศิลปวิชาการต่างๆ จากพระอุปัชฌาย์อาจารย์ เมื่อลาสิกขาออกมาแล้ว ก็จะได้รับการยอมรับจากสังคม มีคำนำหน้าชื่อเรียกว่า “ฑิต” ย่อมาจากคำว่า “บัณฑิต” บรรลุวุฒิภาวะเป็นคน “สุก” พร้อม ที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว แม้ว่าปัจจุบันธรรมเนียมปฏิบัตินี้จะเจือจางลงมากแล้วก็ตาม

สำหรับวัดไทยลอสแองเจลิส ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน คณะสงฆ์วัดไทยฯ มีกิจวัตรประจำวัน คือ การทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ 4 เวลา คือ เช้ามืด เวลา 05.00 น. และเวลา 07.00 น. ช่วงเย็นเวลา 17.00 น. และเวลา 20.00 น. โดยเฉพาะเวลา 20.00 น. นี้ หลังทำวัตรสวดมนต์ตามปกติแล้วก็จะต่อด้วยการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานจนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับวันเสาร์เวลา 14.00 น. จะมีการแสดงพระ ธรรมเทศนา 1 กัณฑ์แล้วต่อด้วยทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ ส่วนทุกๆ วันอาทิตย์เวลา 14.00 น. จะเป็นการเทศน์มหาชาติ คือ การพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนประสูติเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ เสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก โดยแบ่งการเทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า “กัณฑ์” เป็นจำนวน 13 กัณฑ์ โดยในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. เป็นการเทศน์กัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร เป็นกัณฑ์ที่พรรณนาถึงพระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็น พระราชมารดาของพระเวสสันดร โดยให้พร 10 ประการ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เป็นองค์แสดง ญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมทำบุญทำกุศลและฟังเทศน์เนื่องในเทศกาลเข้า พรรษา ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของเทศกาลเข้าพรรษา วัดไทยฯ จัดโครงการ “ธรรมปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน” ตามแนวสติปัฏฐาน นำปฏิบัติโดย พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต พระมหาสุภณ สติสัมปัณโณ และทีมงาน ณ ห้อง กรรมฐานวัดไทย หลังกุฏิ 7 โดยเริ่มแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านที่สนใจสมัครเข้า โครงการกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

คุณแม่รังษี มงคล ผู้ก่อตั้งร้านอาหารไทยเลื่องชื่อ “ศรีสยาม” บนถนนแวนโนเว่น ได้จากครอบครัวและลูกๆ ไปอย่างไม่มีวัน หวนคืนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ด้วยสิริอายุ 90 ปี คุณแม่รังษีเกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 1928 เป็นชาวอรัญญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เข้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพโดยเปิดร้านอาหารชื่อ “เจริญทิพรสไก่ย่าง” อยู่ข้างๆ สนามมวยราชดำเนิน แล้วเดินทางมาอเมริกาเมื่อปี 1975 ติดตามลูกสาวคนโต ชวนชม “แต๋ว” ศรีเพ็ญเบญจ ซึ่งเดินทางมาศึกษาต่อตั้งแต่ปี 1968 ประกอบอาชีพตั้งร้านอาหาร “ศรีสยาม” เมื่อปี 1984 เป็นที่ขึ้นชื่อลือชามีลูกค้าประจำมากมาย จนคุณแม่รังษีอายุมากขึ้นก็เลย หยุดกิจการขายร้านต่อให้คนอื่นไปเมื่อปี 2004 อยู่บ้านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกๆ และหลานจนจากไปเมื่อวันที่ 17 ก.ค. ด้วยหัวใจ ล้มเหลว คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ โดยลูกๆ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตาม ประเพณี ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม ศกนี้ โดยคืนแรก คือ 26 กรกฎาคม เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป เป็นพิธีรดน้ำศพ และเวลา 1 ทุ่มครึ่ง เป็นพิธีสวดพระอภิธรรม ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี วางพานพุ่ม ถวายสักการะ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com