ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 กันยายน 2561

ประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์วัดไทยฯ เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดี (13 กันยายน) ที่ผ่านมา คณะสงฆ์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม เพรียง หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นประธานที่ประชุม โดยกล่าวอนุโมทนาคณะสงฆ์ที่ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นการปฏิบัติตามหลัก “อปริหานิยธรรม” ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ว่า “พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่พึงกระทำ ย่อมเป็นไปเพื่อความ เจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมเลย” จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อมอบแก่ ญาติโยมที่มาร่วม “สวดมนต์ข้ามปี” เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีการปรับเปลี่ยนวันและเวลากิจกรรมประจำปีของวัดไทยฯ บ้างเล็กน้อย ญาติโยมจะได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ของวัดและเข้าร่วมตามโอกาสที่สะดวกต่อไป ที่ประชุมมอบให้ พระมหาปภาวิน ปิยสีโล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดย มีจำนวนพิมพ์ 3,500 ฉบับ

ตามที่คณะศิษยานุศิษย์ “หลวงตาประทีป” ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งถึง แก่มรณภาพไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นั้น ได้พร้อมใจกันดำเนินการ “หล่อรูปเหมือน” ของหลวงตา สำหรับ ประดิษฐาน ณ วัดไทยฯ เพื่อเป็นที่ระลึกและสักการะบูชา โดยขั้นตอนในการหล่อได้จัดทำขึ้นที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อย แล้ว และได้นิมนต์มาถึงวัดไทยเรียบร้อยแล้วด้วย โดยขณะนี้รูปหล่อของหลวงตาประดิษฐานอยู่บนอุโบสถศาลาวัดไทยฯ คณะสงฆ์และกรรมการวัดมีมติให้สร้างฐานแท่นสำหรับประดิษฐานรูปเหมือนหลวงตา ณ บริเวณใกล้เคียงอนุสาวรีย์ของ คุณ พูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล ผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยฯ โดยคุณพรรณี แม้นนิล ศิษย์ใกล้ชิดของหลวงตา ได้ติดต่อว่าจ้างช่างมาจัด สร้างเป็นจำนวนเงิน 8,500 เหรียญ ซึ่งจะเริ่มสร้างช่วงต้นเดือนตุลาคมใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จะมีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญรูปเหมือนหลวงตาขึ้นประดิษฐานบนฐานแท่น แล้ววันเสาร์-อาทิตย์

ที่ 1-2 ธันวาคม 2561 จะเป็นงานพิธีสมโภชรูปหล่อหลวงตาประทีป ซึ่งรายละเอียดของพิธีทางวัดจะแจ้งให้ศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือตามลำดับ

ในโอกาสที่ อาจารย์กังวาล เกิดผล หัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) โดยได้เข้ารับพระราชทาน ณ ทำเนียบ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นอกจากนั้น เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากล ของโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 คุณสมนึก ธาระ กรรมการบริการวัดไทยแอล.เอ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระ พุทธศาสนา ด้านสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์วัดไทยฯ และกรรมการวัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงพร้อมใจกันจัดงานพิธี ฉลองเพื่อร่วมแสดงความยินดีในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยจะจัดฉลองให้ คุณทองหล่อ โพธิ์แดง กรรมการบอร์ดวัดไทยฯ ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2557 ถือเป็นการฉลองแสดงความยินด่แก่ อาจารย์กังวาล เกิดผล คุณสมนึก ธาระ และ คุณทองหล่อ โพธิ์แดง ในคราวเดียวกัน โดยรายละเอียดของงานทางวัดจะแจ้งให้ทราบตามลำดับ

เทศกาลเข้าพรรษาผ่านมาแล้วเกือบ 2 เดือน วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นวันออกพรรษา แล้วก็จะเป็นเทศกาลทอดผ้า กฐินทั้งกฐินหลวงและกฐินราษฎร์ โดยเป็นพุทธานุญาตที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวก ที่จำพรรษาไม่ไปค้าง แรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน สามารถกรานผ้ากฐินคือแสวงหาผ้าไตรจีวรชุดใหม่ได้ จึงกลายเป็นประเพณีให้ญาติโยมชาว พุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธไทย รับภาระเป็นผู้จัดถวายผ้าไตรจีวรถวายพระคุณเจ้าผู้อยู่จำพรรษาเอง โดยเรียกว่า “ผ้ากฐิน” สำหรับวัดไทยฯ เป็นผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ปัจจุบัน พระราชทานให้คุณจาตุรงค์ งามอารีย์ เป็นผู้ถวาย และถือว่าเป็นประธานจัดงานด้วย กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 โดยวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน เป็นงานประเพณีลอยกระทง คุณตุ๊กตา มาร์ เป็นประธาน จัดประกวดนางนพมาศ สตรีในประวัติศาสตร์ของไทยผู้ริเริ่มทำกระทงรูปดอกบัวเป็นประเพณีมาถึงปัจจุบัน ขอเชิญพี่น้อง ไทยร่วมบุญงานประเพณีลอยกระทง และร่วมบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไทยฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาส ขอเชิญร่วมบุญ วันออกพรรษา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส 3 เดือน แล้วได้พร้อมกันทำการปวารณา คือ อนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งที่เรียกกันว่า “วันออกพรรษา” หรือ “วันมหาปวารณา” ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 am. – 2.30 pm. โดยมี คุณเชสเตอร์ Algoe และ คุณสุภาพร นันทนเมธี เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทำบุญวันออกพรรษา-เทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา บังสุกุลอุทิศ ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com