ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 17 มกราคม 2557

พระภาวนาเขมคุณ วิ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ อยุธยา พระสายกรรมฐานชื่อดังจากเมืองไทย เดินมาพร้อมคณะ เปิดคอร์สกรรมฐาน วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ที่วัดไทยลอสแองเจลิส เนื่องจากจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ Jenny 818-768-8867, Nuch 818-635-6460 หรือ Alice 818-285-9486 สำหรับผู้ที่บ้านพักอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ สามารถใช้ห้องกรรมฐาน สำหรับเป็นที่พักได้ แต่ต้องนำอุปกรณ์มาเอง


22 กุมภาพันธ์ 2558 Mrs. Visakha Truong พร้อมครอบครัว ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันมาฆบูชา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน “สร้าง Parking Lots 83 คัน ” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495


ประชุมคณะสงฆ์วัดไทยฯ ประจำเดือนมกราคม เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธ ศาสนาวัดไทยฯ และรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานการประชุม พิจารณาเรื่องการจัดงานฉลองสมณศักดิ์ชั้น เทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ ซึ่งหลวงพ่อใหญ่วัดไทยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนขึ้น ในพระราชพิธีเแลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคม ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่พระราชาคณะชั้นราช ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในต่างประเทศ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในนามของวัดในต่างประเทศ คือ วัดไทยลอสแองเจลิส เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวัดไทย และของการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดน นับว่าเป็นวาระสำคัญและมีความหมายที่ดียิ่ง

คณะวัดไทยฯ โดยคณะสงฆ์ กรรมการวัด และอุบาสกอุบาสิกา ได้จัดงานพิธีถวายการต้อนรับและมุทิตา สักการะ แด่พระเดช พระคุณพระเทพมงคลวิเทศ ในโอกาสที่หลวงพ่อใหญ่เดินทางกลับจากเมืองไทย หลังการเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 และได้มีมติร่วมกันจัดงาน ฉลองสมณศักดิ์ถวาย เพื่อเป็นการแสดงปิติธรรม และกตเวทิตาธรรมในฐานะที่หลวงพ่อใหญ่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยฯ มาแล้วเป็นเวลา 26 ปี ได้ปฏิบัติศาสนกิจ และมีปฏิปทาเป็นแบบอย่างและเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับวัดไทยฯ มาโดยลำดับ และเพื่อให้การจัดงานฉลองสมณศักดิ์ถวายหลวงพ่อใหญ่วัดไทยฯ ครั้งนี้ สร้างสรรค์คุณานุประโยชน์ต่อการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนยิ่งขึ้น คณะสงฆ์วัดไทยฯ จึงได้แสดงเจตจำนงเสนอต่อสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ขอเป็นเจ้าภาพประชุมสมัชชาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 พุทธศักราช 2558 ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

สำหรับระยะเวลาในการจัดงานกำหนดไว้ระหว่างวันพุธที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 โดยแบ่งกิจกรรมในแต่ละวันดังนี้

คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ” โดย วัดไทยฯ และโครงการสอน ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อทบทวนบทบาท และประมวลความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ปรับทิศทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เป็นจริงในปัจจุบันวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นกิจกรรมการสัมมนา เรื่อง “บทบาทของพระพุทธศาสนากับสันติภาพของโลก” โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 พุทธศักราช 2558 และวันสุดท้าย คือ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เป็นบุญพิธีเฉลิมฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ ถวายหลวงพ่อใหญ่ผู้เป็นประธานอำนวยการและเจ้าอาวาสวัด ไทยลอสแองเจลิส

ในการจัดงานฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพถวายหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ และการ จัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ครั้งนี้ จะมีพระสงฆ์ธรรมทูตทั่วโลกทั้งจากไทย จากยุโรป เอเชีย และอเมริกาเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ไม่ต่ำว่า 400 รูป ถือเป็นประวัติการณ์ของวัดไทยแอลเออีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นการ “สังคายนา” ย่อยๆ สำหรับการประกาศพระศาสนาในต่างแดน แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการสังคายนาพระธรรมวินัย เหมือนเมื่อครั้งหลัง พุทธกาล แต่ก็เป็นการนำเสนอข้อคิดความเห็นที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกาศพระศาสนา ก่อเกิดความเข้มแข็งมั่นคงต่อการ ประกาศพระศาสนาในต่างแดน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากญาติโยมในการสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์ เพื่อให้การ ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย

ขอประกาศอนุโมทนาพระคุณเจ้าและพี่น้องไทย ที่ศรัทธาแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 และงานฉลองสมณศักด์ชั้นเทพของหลวงพ่อใหญ่ ดังมีรายนามต่อไปนี้ พระวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส $1,100 พระวิเทศพรหมคุณ วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า $1,000 พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ(ท่านเริ่ม)$1,000พระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จันทโชโต $1,000พระวิชัย วรินโท และครอบครัวพงศ์วรินทร์ $1,000 คุณสุรพงษ์ ชิโนทัยกุล กรรมการบอร์ดและเหรัญญิกวัดไทย $3,000 คุณสำเภา-จารุณี พงษ์เวช ไวยาวัจกรวัด ไทยฯ $1,000 คุณชวพจน์-วรรณวิภา ถุงสุวรรณ กรรมการบอร์ดวัดไทยฯ $1,000 คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล $1,000 คุณกนกวรรณ รอดโฉม $1,000 คุณสุรพล-ก่องแก้ว โควานันท์ $400 คุณวัชรี สุเมธาศร $400 คุณเดือนเต็ม Petkunas $400 คุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ $200 คุณเพา พุทธรักษา $200 คุณวิลาวัลย์ ศรีพลอยรุ่ง $200 คุณสุมาลี สิทธิโส $200 คุณประภาศรี สิงหเนตร $200 คุณดาลัด รุจิรัชกร $200 คุณพัชรินทร์ พงษ์เคหะรุ่งเรือง $200 และ คุณระเบียบ ธีระเถลิงเกียรติ $200

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ภาคปกติปีการศึกษา 2557 เปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 แล้ว เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างอุ่นหน้าฝาคั่งเช่นเคย คณะครูประจำการ 1 ปี จากครุศาสตร์ จุฬาฯ 9 คน ครูใบเตย สุกานดา พันตาเอก สอนอนุบาล ครูอุ้ย ปิ่นประไพ โชต์ชัชวาลย์กุบ ครูบุ๊ค เสฏฐ์สิริ รัตนเดชาพิทักษ์ ชั้น ป. 2 ครูพริ้วฝน เทียนศรี ชั้น ป. 3 ครูผึ้ง กัลยา พิทยาภาพงศ์ ชั้น ป. 4 ครูมาวิน กิตติคณาพงษ์ ชั้น ป. 5-6 ครูแตงโม สิริมา คุณมาศ สอนนาฏศิลป์ ครูหม่องวุฒิพงศ์ เถาลัดดา และ ครูแชมป์ ภานุ พิมพ์ภูเขียว สอนดนตรีไทย ยังคงเทคแคร์เด็กๆ อย่างใกล้ชิดเหมือนเดิม โดยทาง โรงเรียนมีกำหนดจัดพิธีไหว้ครูในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นี้