ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 17 สิงหาคม 2562

พิธียกช่อฟ้ารัตนอุโบสถศาลาและวันแม่ พิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดสุทธาวาส พิธีแสดงมุฑิตาผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร และเสาเสาอโศก

วัดสุทธาวาสจัดงานบุญใหญ่ยกช่อฟ้ารัตนอุโบสถศาลาทิศตะวันออก 1 คู่ และงานวันแม่ รวมทั้งจัดพิธิมอบสัมฤทธิบัตรแด่นักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศ ประธานที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และประธานฝ่ายฆราวาสประกอบไปด้วย

เจ้าภาพช่อฟ้าทิศตะวันออกหน้า ทำบุญกองละ 5,000 เหรียญ 1. คุณซุปเปอร์แพ็ท ศิลปี และคณะ 2. คุณวรวี ปิยะเกศิน 3. คุณชุติมา Zhao 4. คุณกติกา วงษ์ทวีทรัพย์ 5. Mr.Kruensak Klintong Mrs.Chalida Chowtham 6. คุณบุญลือ สอนบาลี ร้านอาหารลำขนาด 7. Hathaiwan Athorn Rongkavilit คุณนฤดม ฉลองวงศ์

เจ้าภาพช่อฟ้าทิศตะวันออกบน ทำบุญกองละ 5,000 เหรียญ

1. คุณสุเทพ คุณวินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์

2. คุณนวยนารถ คุณนิดน้อย ปริญโญทาร คุณนฤมล หงษ์ทอง คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร คุณแอนนา ชินน์ คุณซูซี่ สตีเวนสัน คุณนาวี คุณอุษา ศุภเนตร

3. คุณนิอร แก้วประกาย

4. คุณมนัส ทองเพชรนิล คุณฉวีวรรณ เสนาภักดิ์

5. คุณทัศนี คุณวิเชียร คุณวิจิตรา Hatahar

6. คุณประธาน คุณสมพิศ อาริยธรรม

7. คุณแม่ชีสวาท คุณพึงใจ หงส์รัตน์ คุณนิตยา แก้วงามอรุณ

เจ้าภาพร่วมทำบุญกองละ 1,000.00 เหรียญ

1. คุณอำภา Schefers คุณแตงร้าน คุณสืบพันธ์ หงษ์ทอง

2. คุณจงภักดิ์ คุณวนิดา มลาสาร

3. คุณประวิทย์ คุณจารุวรรณ บุญยพุทธิกุล

4. พระครูวินัยธรสันติชัย สนฺติชโย

5. คุณชุติมา Zhao

6. คุณสุมานี Mr. Nicholas Lissaman

7. คุณสุภาพร นันทนเมธี คุณเชสเตอร์ Algoe

8. คุณแสงดี อารมย์ดี คุณอัมพร สมวรรณ

9. คุณไพโรจน์ คุณเบญจา จันทร์เจริญสุข

พิธีมุฑิตาแด่ผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร คุณสุเทพ เตียวตระกูลวัตน์ คุณนวยนารถ ปริญโญทาร

พิธีมุฑิตาแด่ผู้ได้รับรางวัลเสาอโศก คุณนฤมลหงษ์ทอง คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร

วัดสุทธาวาส ขอประกาศคุณความดีของเราท่านทั้งหลาย ทุกเม็ดทราย ทุกอุปกรณ์ จนเป็นโบสถ์ที่ตั้งตระหง่าน มีช่อฟ้าที่เข้ากันดีกับรูปทรงของโบสถ์

ขออนุโมทนาขอบคุณ พระสงฆ์วัดสุทธวาส ทุกรูป พระสงฆ์ที่เคยอยู่ร่วมบำเพ็ญบารมี และพระสงฆ์ที่มาช่วยงาน ประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งสองรูป พระสงฆ์ที่เมตตารับนิมนต์ ประธานใหญ่ช่อฟ้าทิศตะวันออกทั้งคู่บนคู่หน้า ประธานร่วม ครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ ญาติโยมเจ้าภาพผ้าป่า ญาติโยมที่มาช่วยงานทั้งก่อนงานในงานและหลังงาน ญาติโยมที่ทำบุญมีประการต่างๆ และที่มาร่วมงานประมาณ 400 คน

ญาติโยมทุกคน ที่เป็นกำลัง ทั้งกำลังใจ กำลังความคิด กำลังกายอาหารที่เลี้ยงดู อาหารโรงทาน สอยดาวสามัคคี ทุกร้านทุกคน ขอผลบุญกุศลที่ทุกคนบำเพ็ญแล้ว จงเป็นพลวปัจจัย ให้ทุกท่านทุกคนมีความเจริญด้วยจุรพิธพรชัยมงคล ทุกประการ ได้รับปัจจัยวันงาน 78,089.82 เหรียญ


“หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร พระผู้สร้างสรรค์วัดไทยฯ ให้เป็น “วัดไทย” ที่สมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา

เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 3 ของวัดไทยฯ และเป็นอดีตประธานอำนวยการวัดไทย มรณภาพเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 ปีนี้เป็นปีที่ 17 แล้ว คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ คณะสงฆ์และกรรมการวัด มีกำหนดจัดพิธีทำบุญครบรอบวันมรณภาพถวายพระคุณท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15 น. โดยกิจกรรมบุญถวายพระคุณท่านประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ธรรมทูตทั่วอเมริกา 100 รูป พิธีมาลาบูชาคุณสักการะอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์และทักษิณานุปทาน การเสวนาธรรมของผู้นำศาสนาต่างๆ ในแอลเอ เรื่อง “การใช้หลักธรรมศาสนาเพื่อพัฒนาชุมชน” และสรงน้ำรูปเหมือนหลวงเตี่ยเป็นรายการสุดท้าย ขออาราธนาพระสงฆ์ธรรมทูตทั่วแอลเอและรัฐใกล้เคียง ศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือ เข้าร่วมบุญพิธีนี้ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เสร็จสิ้นเรียบร้อยโรงเรียนวัดไทยฯ ไปแล้วสำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ นำโดย อ.มงกุฎ ประครองสุข พร้อมด้วยน้องๆ ครูอาสาจำนวน 10 ท่าน จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมใจกันจัดการเรียนการสอน บ่มเพาะจิตวิญญาณลูกหลานไทยในต่างแดนเป็นเวลา 9 สัปดาห์ จำนวน 112 คน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 11 สิงหาคม 2562 อย่างเสียสละทุ่มเทไม่เห็นแก่เหนื่อยยาก ตอนนี้กำลังเที่ยวท่องเสาะหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ โดยจะเดินทางคืนสู่แผ่นดินแม่ในวันที่ 3 กันยายน 2562 หลังจากงานหลวงเตี่ยเสร็จสิ้นแล้ว โดยมอบให้น้องๆ ครูอาสาประจำการ 1 ปี จำนวน 10 คน ร่วมใจกันต่อยอดให้การศึกษาอบรมปลุกจิตสำนึกลูกหลานไทยในต่างแดนต่อไป ในรูปแบบของการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเปิดเรียนเป็นสัปดาห์แรกในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไป โดยน้องครูปีอาสาชุดใหม่ประจำการสอนตามชั้นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.นางสาวปณิธาน “ครูป่าน” สมจิตร สอนชั้นอนุบาล

2.นางสาวอริสรา “ครูไกด์” เวียงไชย สอนชั้น ป. 1

3.นายร่มทรัพย์ “ครูแท็กซ์” ศรีธนะ สอนชั้น ป. 2

4.นางสาววณัสตา “ครูเกรช” ชัยเชาวรัตน์ สอนชั้น ป. 3

5.นายสิทธิชัย “ครูโอ๊ต” กันยะ สอนชั้น ป. 4

6.นายพันธ์นุวัฒน์ “ครูนุ” แป้นวงษ์ สอนชั้น ป. 5-6

7.นางสาวกรกนก “ครูพริม” บุญมรกต สอนชั้นมัธยม และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

8.นายภูรินท์ “ครู ELK” เทพสถิตย์ สอนดนตรีไทย (ปี่พาทย์)

9.นายกิตติพงษ์ “ครู AEK” วงษ์จิ้น สอนดนตรีไทย (เครื่องสาย)

10.นางสาวดวงพร “ครูโบว์” มีนุ่น สอนนาฏศิลป์

โดยสัปดาห์แรกจะเป็นการรับสมัครลงทะเบียนนักเรียน พิธีเปิดเรียน สักการะอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย และพิธีปฐมนิเทศคณะครูอาสาพบปะผู้ปกครอง โดยจะเริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนโดยทั่วกัน

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ศรัทธาเข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ช่อฟ้าใบระกาและทาสีอุโบสถศาลาวัดไทยฯ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา ซึ่งกำหนดทอดถวายในงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ขอประกาศอนุโมทนาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณจำเนียร - คมกฤช Rutakajuntra $50.00 คุณนวลทิพย์ ยอดสุขา $50.00 คุณหงษ์ ชัยจิราภรณ์ $45.00 คุณแสงสว่าง สวัสดิสาร + คุณท้าวแก้ว ไชยศร $40.00 คุณรุ่งนภา ลีฟวีงสโตน (Roongnapa Livingstone) $40.00 คุณณรงค์ เจียกจันทร์ $40.00 คุณ Amon Arencibia $40.00 คุณ Christina Bon, Tina Chan, Grandma Chan $35.00 คณะญาติโยมใส่บาตรวันเสาร์ที่ 7/6/19 ที่ไทยทาวน์ $34.00ครอบครัว ชุ่มเงิน $30.00 คุณสุพัชชา ศรีสมบูรณ์ $25.00 คุณ Vilai Petcharaporn $25.00 คุณกัมปนาท, คุณสมนึก, คุณอัญชลี และ ด.ช.Twelve $21.00 คุณประภาพรรณ จันทร์สุทธิ $20.00 คุณฮิเดโอะ, คุณธันย์ชนก, คุณเรโอะ $20.00 คุณธัญภา บัว $20.00 คุณAnn Michalsle $20.00 คุณบุญช่วย โอเร่นเซ่ (Bounchuey Orense) $20.00 ด.ญ.พิชญทัฬห์ พิมเที่ยง $20.00 คุณสมพร นุ่มแก้ว $20.00 ครอบครัว “เจือสุดากุล” $20.00 คุณ Viroj Konkankit & Family $20.00ครอบครัว “จิวะตระการ” $20.00 คุณวิชุดา ธนสารกิจ $20.00 คุณกรพินธ์ เมฆินสุรคุปต์ $20.00 คุณศรีนวล จุ่มเงิน $20.00 คุณ Anna Kaylyn Saylor $20.00 คุณ Suchada Sataman $20.00 คุณดรุณี วงษ์จินดา $20.00 และ คุณวรรชนา ชาทส์ $20.00 ขอจงเจริญสิริสวัสดิ์ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ