ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 มีนาคม 2564

ประชุมคณะสงฆ์และกรรมการวัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา พิจารณาความก้าวหน้าในการเตรียมงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นั้น นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้แต่เบื้องต้น คือ การทำบุญตักบาตรยามเช้า แห่ผ้าห่มพระพุทธรูปปางสำคัญๆ ของวัด ทอดผ้าป่ามหากุศลบำรุงกิจการของพระศาสนาและพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสชุมชนแล้ว ในที่ประชุม คุณตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ ประธานจัดงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ได้เสนอให้เพิ่มบูธโรงทานสำหรับบริการญาติโยมที่มาร่วมงานเพิ่มขึ้นประมาณ 10 บูธ โดยเรียนเชิญสมาคมชมรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรรมบุญนี้โดยพร้อมเพรียงกัน จึงขอเชิญผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ แจ้งความจำนงที่ ท่านเริ่ม เจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ โทร. 818-445-6366 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ความก้าวหน้าในการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์อุโบสถศาลาวัดไทยลอสแองเจลิส เป็นที่แน่นอนแล้วว่า หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัดได้ตกลงว่าจ้าง ช่างสมาน โสธนเมธีกุล เป็นจำนวนเงิน 120,000.00 เหรียญสหรัฐ โดยการเหมาจ่ายเป็นงวดๆ ตามความสำเร็จของชิ้นงาน คือ ซ่อมช่อฟ้าใบระกา คันทวย ดาวประดับเพดาน หน้าต่างประตู และทาสีใหม่ทั้งหมด โดยช่างสมานและทีมงานจะเริ่มลงมือซ่อมหลังจากงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ประจำปี 2564 คือหลังจากวันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จึงแจ้งมาสำหรับญาติโยมที่ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมปฏิสังขรณ์อุโบสถศาลาวัดไทยฯ เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 188 ว่าด้วย สุราเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออื่นๆ ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถูกแล้ว แม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินข้อที่ว่า บุรุษละเว้นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ (การดื่ม) น้ำเมาคือสุราและเมรัยแล้ว ถูกพระราชาจับฆ่า หรือจองจำ เนรเทศ หรือลงโทษอย่างอื่นตามควรแก่เหตุ เพราะเหตุที่มีเจตนา เว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาท คือ การดื่ม น้ำเมา คือสุราและเมรัย

โดยที่แท้กรรมชั่วของบุรุษนั้นต่างหาก ที่ประกาศว่า บุรุษนี้ ประกอบเนืองๆ ซึ่งที่ตั้งแห่งความประมาท คือ (การดื่ม) น้ำเมา คือ สุราและเมรัย จึงฆ่าหญิงบ้าง ชายบ้าง จึงถือเอาสิ่งที่เขาไม่ให้จากบ้านบ้าง จากป่าบ้าง ด้วยอาการแห่งขโมย จึงก้าวล่วงในภริยาของผู้อี่น ในบุตรีของผู้อื่น จึงหักรานประโยชน์ของคฤหบดีบ้าง บุตรของคฤหบดีบ้าง ด้วยการพูดปด เขาย่อมถูกพระราชาจับ ฆ่า หรือจองจำ เนรเทศ หรือลงโทษอย่างอื่นตามสมควรแก่เหตุ เพราะเหตุที่ตั้งแห่งความประมาท คือ (การดื่ม) นำเมา คือ สุราและเมรัย

ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นได้ฟังอย่างนี้บ้างหรือเปล่า

“ข้าพระองค์ทั้งหลาย เคยได้เห็นเคยได้ฟังและจักได้ฟัง พระเจ้าข้า” (ที่มา : อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/178/198)