Inside Dara
'ตุ๊กกี้-สุดารัตน์'นำทีมคนบันเทิงเข้ารับรางวัล 'คนดีศรีอีสาน-คนดีศรีปักษ์ใต้-คนดีศรีล้านนา'

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย...ดร.อำนาจ หมัดสดายร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย,เครือข่ายประชาชน (คนเมืองเหนือ, คนเมืองใต้, คนเมืองอีสาน)ได้จัดให้มีโครงการสร้างการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาคปี ๒๕๖๒เพื่อขับเคลื่อนการสร้างกระแสการพัฒนาคนให้เป็นคนดีและต้นแบบตัวอย่างของสังคมตามคุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์ของจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดีและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย...ดร.อำนาจ หมัดสดายร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย,เครือข่ายประชาชน (คนเมืองเหนือ, คนเมืองใต้, คนเมืองอีสาน)ได้จัดให้มีโครงการสร้างการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาคปี ๒๕๖๒เพื่อขับเคลื่อนการสร้างกระแสการพัฒนาคนให้เป็นคนดีและต้นแบบตัวอย่างของสังคมตามคุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์ของจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดีและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม

รางวัลคนดีศรีอีสาน สาขา การแสดงและการละครดีเด่น ได้แก่ สุดารัตน์ บุตรพรม (ตุ๊กกี้), สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีติณณภัทร์ ภูนอก (บอล) พระเอกซีรี่ส์ “รักไม่จำกัดนิยาม” ช่องไอพีเอ็ม, มนชนิตว์ ช่วยบุญ (น้ำมนต์)รองนางสาวไทยภาคอีสาน

รางวัลคนดีศรีปักษ์ใต้ สาขา พัฒนาหน่วยงานและองค์กรดีเด่น ได้แก่ บรรจง การะเกตุ อดีตผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต1, สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ พรนัชชา อารยะสัจพงษ์ (น้ำหว้า) รองนางสาวไทยภาคใต้, อุษา วิเศษนาวิน, อนุชิต แก้วช่วย และ ผานิต แก้วช่วย จากร้านโทเมย์เบเกอรี่ จ.กระบี่, อิทธิพันธ์ สารพงษ์ ผู้บริหาร Lyn Café จ.นครศรีธรรมราช, คุณนะโม กุดกลาง และ แสนดี ศิริสมบัติ

รางวัลคนดีศรีล้านนา สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ สุภางค์ พานทอง (ไอติม) รองนางสาวไทยภาคเหนือ โดยมีพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ